Merter Mert
Prof. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İktisat Bölümü

Prof. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli University, Department of Economics

Doktora, Yüksek Lisans, Lisans, Gazi Üniversitesi, İktisat Bölümü
Lise, Ortaokul, İlkokul, TED Ankara Koleji

Adres: Emniyet Mahallesi, Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Bostancı Caddesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisat Bölümü Oda 122, No:4 06500, Beşevler/Ankara.

e-posta: merter.mert@hbv.edu.tr

Tel: 903122161122

Yayınlar

Kitap  (Book)

Kalkınma ve Büyüme İktisadı, Nobel Yayınları, 2019.
 
İktisadi Tasarım, Devlet ve Kalkınma, Sonçağ Yayınları, 2016.

1930’lu Yıllardaki Türkiye Sanayisine İlişkin Kısmi Bir Mikroiktisadi Araştırma / Kalkınma Mikroiktisadının Tarihsel Bir Örneği, Gazi Kitabevi, 2023.

İktisadi Kalkınma Sürecinde Türkiye’nin Diş Ticareti: 1923-1938, Gazi Kitabevi, 2023.

Kitap bölümü  (Book chapter) 
     
Economic Development in the Middle East and North Africa, Chapter 2: Sources of Economic Growth in MENA Countries: Technological Progress, Physical or Human Capital Accumulations? Editor: Mohamed Sami Ben Ali, Palgrave, Macmillan, 2016, 27-69.
 
Yeni Keynesyen ve Post Keynesyen Makroiktisat Modelleri, Bölüm adı: Talep Kısıtlı Büyüme ve Türkiye Örneği, Editör: Alpaslan Akçoraoğlu, Gazi Kitabevi, 2014.
 
Dünya ve Türkiye Ekonomisi Üzerine Seçme Yazılar, Bölüm adı: TÜRKİYE’DE SEKTÖREL KATKILARIN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 1924-2006.-1 Editör: HASAN ÇEBİ BAL, FETULLAH AKIN, Ekin Yayınevi, 143-184.
 
İKTİSATTA VE İŞLETMEDE SEÇME KONULAR II, Bölüm adı: Mundell Fleming Modelinde Gelir, Faiz ve Kur Üzerindeki Etkilerin İncelenmesi. Editör: Salih ÖZTÜRK, İKSAD, 2022, 255-296.
 
Dünya ve Türkiye Ekonomisi Üzerine Seçme Yazılar, Bölüm adı: Türkiye Cumhuriyeti’nin Birinci Sanayi Sayımı. Editör: HASAN ÇEBİ BAL, FETULLAH AKIN, Ekin Yayınevi, 2022, 376-395.
 
AKSAK REKABET PİYASALARI: Teori ve Uygulama, Bölüm adı: İktisadi Büyüme, Tam Rekabet ve Aksak Rekabet. Editör: NARİN MÜSLÜME, ÇERMİKLİ HAKAN, Gazi Kitabevi , 2022, 251-284.Makaleler (Articles)

SSCI
Economic Growth Under Solow Neutrality
Economic Research

SSCI
Sources of Growth Revisited: The importance of the nature of technological progress
Journal of Applied Economics

SSCI
The endogeneity of the natural rate of growth: An application to Turkey
Panoeconomicus

SSCI
Transportation–communication capital and economic growth: a VECM analysis for Turkey
European Planning Studies

ESCI/SCOPUS
What does a firm maximize? A simple explanation with regard to economic growth
International Journal of Engineering Business Management

ESCI/SCOPUS
A short note on the fallacy of identification of technological progress in models of economic growth
Sage Open

ESCI/SCOPUS
Measuring economic growth using production possibility frontier under Harrod neutrality
International Journal of Engineering Business Management

SCOPUS
A Note on the Relationship among the Shape of the Production Possibility Frontier,‘Returns to Scale’and ‘Returns to Factors’ under Cobb–Douglas Production Function
Studies in Microeconomics

ESCI, Econlit, TRDİZİN
Türkiye’de Büyümenin Talep Yönlü Kaynakları
Maliye Dergisi

Econlit, ESCI,TRDİZİN
Türkiye’de ve Dünyada Orta Gelir Tuzağının Talep Yönlü Boyutuna İlişkin Bir Tartışma
Maliye Dergisi
 
TRDİZİN
Alfred Marshall, John Maynard Keynes ve ‘iktisat ile etik’ ilişkisi
Ekonomik Yaklaşım
 
Econlit, TRDİZİN
Harrod-Nötr Teknolojik Gelişme Varsayımı Altında Türkiye’de Büyümenin Kaynakları
Ege Akademik Bakış

TRDİZİN
 Kuruluş Yıllarında Şeker Sanayi ve Devletin Amaç Fonksiyonu
TESAM Akademi

TRDİZİN
Türkiye’de Dengesiz Büyüme
EKEV Akademi Dergisi

Econlit
ÖĞRENDİKÇE YERİNE GEÇEN DEVLET MEKANİZMA TASARIMI YOLUYLA BİR AÇIKLAMA
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi 

Econlit
TÜRKİYE’DE NÜFUS ARTIŞ HIZI İLE KİŞİ BAŞINA GSYH İLİŞKİSİ 1924-2018
Avrasya Ekonometri, İstatistik ve Ampirik Ekonomi Dergisi

GÖÇÜN SEÇİLMİŞ İKTİSADİ ETKİLERİ: POZİTİF VE NORMATİF AÇIDAN BİR DEĞERLENDİRME
İnsan Hareketliliği Uluslararası Dergisi

DOAJ
Türkiye Ekonomisinin 2000’li Yıllardaki Dönüşümünde Seçilmiş Eğilimler
Journal of Business Administration and Social Studies

Econlit
Türkiye’de Sektörler İtibariyle Yapısal Dönüşüm
Ekonomik Yaklaşım

Econlit
Türkiye’de Büyümenin Kaynakları:
1923-2006
Ekonomik Yaklaşım

DOAJ
Türkiye’nin Üretken Kapasiteler Endeksi ve Yapısal Dönüşümü
Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi

DOAJ
THE ENDOGENEITY OF THE STEADY-STATE GROWTH RATE
Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi

Econlit
(Econlit page )
Hybrid Macroeconomic and Microeconomic Goals
International Journal of Economics and Research

Econlit
(Econlit page)
Solow’s Original Model versus Textbook Model
International Journal of Economics and Research

DOAJ
 (DOAJ page)
On returns to scale assumption in endogenous growth
International Journal of Sciences: Basic and Applied Research
 
DOAJ
Public Transportation Investments and Economic Growth in Turkey
Eurasian Journal of Economics and Finance
 
Econlit
(Econlit page )
Measuring economic growth and its relation with production possibility frontier and returns to scale
International Journal of Economics and Research
 
Kamu Yatırımları ve Ekonomik Büyüme İlişkisine Bir Bakış: Türkiye, 1969-2003
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Econlit
 (Econlit  page)
 An Expository Note on the Alternative Goals of the State or Principal
International Journal of Economics and Research

Econlit
(Econlit page)
 On the Neoclassical and Kaldorian Perspectives
International Journal of Research in Commerce, Economics & Management
 
DOAJ
(DOAJ page)
Sources of Economic Growth from Demand-Side
Eurasian Journal of Social Sciences
 
Türkiye’de Büyüme ve Sermayenin Reel Kullanıcı Maliyetinin Düşmesi Gerekliliği
Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
 
Econlit
 (Econlit  page)
 A Brief Reminder on Steady-State
 International Journal of Economics and ResearchBildiriler (Proceedings) 

Türkiye’de Ulaştırma Hizmetleri Endeksi
18. İstatistik Araştırma Sempozyumu, 07-08 Mayıs 2009, Ankara, Bildiriler Kitabı, 15-27.
 
Türkiye’de ulaşılabilirlik, hareketlilik ve karayolları  
Karayolu 1. Ulusal Kongresi, 01-03 Nisan 2008, Ankara, Sunum Kitabı, 113-123.
 
Ulaştırma Eğitimi ve Çalışmalarının Sinoptik Bir Öyküsü ve Türkiye
8. Ulaştırma Kongresi, 30 Eylül-01-02 Ekim 2009, İstanbul, Bildiriler Kitabı, 357-370.
 
TÜRKİYE’DE KALKINMA VE BÜYÜMENİN FİNANSMANINA İLİŞKİN BİR TARTIŞMA
2. Ulusal Başkent Disiplinler Arası Bilimsel Çalışmalar Kongresi, 8 Kasım 2020, Ankara, Bildiriler Kitabı,  120-133.
 
KÜRESELLEŞME İKTİSADİ BÜYÜMEYİ ETKİLİYOR MU? TÜRKİYE ÖRNEĞİ
12. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 26-29 Mayıs 2011, Denizli, Bildiriler Kitabı, 701-716.
 
TECHNOLOGICAL PROGRESS, LABOUR PRODUCTIVITY AND ECONOMIC
GROWTH: DISENTANGLING THE NEGATIVE AND POSITIVE EFFECTS
International Institute of
Social and Economic Sciences (IISES), 08-.10 March 2017, Tel Aviv, 92-101.
 
A Simple Proposal on the Calculation of Elasticity of Technology with Respect to Real Exchange Rate
11th International Conference on Social Sciences, 20-21 January 2017, Helsinki, 645-648.
 
Kaldor’s Technical Progress Function for the Selected
OECD Countries 
Eurasia Business and Economic Society (EBES) 2012 Conference.
 
Türkiye’de İktisadi Büyümenin Talep-Yönlü Kaynakları
 V. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu, Muğla, 20-22 Ekim 2017, Bildiriler Kitabı, 97-109.
 
 Bir İktisadi Tasarım Sorunu Olarak Yeni Kalkınma 
International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, 17-18 November 2017, Özet Kitabı.
 
İktisadi Büyümenin Talep-Yönlü Kaynaklarının Hesaplanması Yöntemi
International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, 17-18 November 2017, Özet Kitabı.
 
THE RATE OF GROWTH IN TURKEY UNDER ALTERNATIVE NEUTRAL TECHNOLOGICAL PROGRESS
9th International Congress on Social Sciences – Humanities and Education, İstanbul, 22-23 February, 2021, Proceedings Book, 364-371.
 
DEVELOPMENT GAP OF TURKEY FROM VARIOUS PERSPECTIVES
 9th International Congress on Social Sciences – Humanities and Education, İstanbul, 22-23 February, 2021, Proceedings Book, 372-378.
 
GÖÇÜN İKTİSADİ KALKINMA VE BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ARZ YANLI ETKİSİ, DÜNYA GÖÇ RAPORU VE TÜRKİYE (SUPPLY-SIDE EFFECT OF MIGRATION ON ECONOMIC GROWTH AND
DEVELOPMENT, WORLD MIGRATION REPORT AND TURKEY)
4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON GLOBALIZATION & INTERNATIONAL RELATIONS -VI , Ankara, August 1-2, 2021, Proceedings Book, 252-261.
 
DENGELİ BÜYÜMENİN MURPHY-SHLEIFER-VISHNY MODELİ KULLANILARAK MEKANİZMA TASARIMI İLE AÇIKLANMASI (EXPLANATION OF BALANCED GROWTH WITH MECHANISM DESIGN USING MURPHY-SHLEIFER-VISHNY MODEL)
 
4. INTERNATIONAL
EUROPEAN CONFERENCE
ON INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH,  August 8-9, 2021, Warsaw, Poland, Proceedings Book, 457-467.
 
KOLONYAL GEÇMİŞ, AZGELİŞMİŞLİK ve İKTİSADİ TASARIM (COLONIAL PAST, UNDERDEVELOPMENT AND ECONOMIC DESIGN)
 
4. INTERNATIONAL
EUROPEAN CONFERENCE
ON INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH,  August 8-9, 2021, Warsaw, Poland, Proceedings Book, 468-484.
 
KSENOPHON’UN ANLATIMINA GÖRE TEMEL
İKTİSADİ SORUN NEDİR?
10th International Congress on Social Sciences – Humanities and Education, İstanbul, 16-17 September, 2021, Proceedings Book, 226-231.

WERNER STARK’IN İKTİSADİ DÜŞÜNCE
TARİHİNDEKİ YÖNTEM SORUNUNA DAİR
DÜŞÜNCELERİNE İLİŞKİN BİR NOT 
10th International Congress on Social Sciences – Humanities and Education, İstanbul, 16-17 September, 2021, Proceedings Book, 381-386.
 
TÜRKİYE’DE 2000’Lİ YILLARDA BÜYÜME, BÜYÜMEYE SEKTÖREL KATKILAR VE ENFLASYON
 12. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, İstanbul, 19-20 Mart, 2022, Bildiri Kitabı, 31-40.
 
TÜRKİYE’DE 2000’Lİ YILLARDA TASARRUF-YATIRIM AÇIĞI
 12. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, İstanbul, 19-20 Mart, 2022, Bildiri Kitabı, 24-30.
 
EFFECTS OF MIGRATION: CHOICE BETWEEN POSITIVE AND NORMATIVE APPROACHES (GÖÇÜN ETKİLERİ: POZİTİF VE NORMATİF YAKLAŞIMLAR ARASINDAKİ SEÇİM)
 2. INTERNATIONAL SYMPOSIUM “GLOBAL MIGRATION PHENOMENON» With Its Security, Economic, Social, Political and Cultural Dimensions , 2022, Ankara, 23-24 March, 2022, Proceedings Book, 136-141.
 
MIGRATION, INCLUSIVE GROWTH AND RYBCZYNSKI THEOREM (GÖÇ, KAPSAYICI BÜYÜME VE RYBCZYNSKI TEOREMİ)
 2. INTERNATIONAL SYMPOSIUM “GLOBAL MIGRATION PHENOMENON» With Its Security, Economic, Social, Political and Cultural Dimensions , 2022, Ankara, 23-24 March, 2022, Proceedings Book, 130-135.
 
Smith’in Rekabetçi Mekanizması ve Doğal Fiyat
 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE İNOVASYON KONGRESİ  2022, Ankara, 21-22 February, 2022, Proceedings Book, 84-91.
 
Rostow’daki Harrod
4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE İNOVASYON KONGRESİ  2022, Ankara, 21-22 February, 2022, Proceedings Book, 77-83.